Arii de expertiză

Cabinet de avocat Dieac Florin este un cabinet de avocatură tip boutique care are drept scop furnizarea de servicii juridice la înalte standarde în materie de drept al afacerilor, respectiv: bancar și finanțări, societar și comercial, fiscal și vamal, imobiliar, insolvență și litigii conexe, litigii și arbitraje, achiziții publice și concesiuni, asigurări și piață de capital, dreptul muncii și securității sociale, drept comercial, contencios administrativ și fiscal, precum și alte domenii de drept adiacente activității de business.

Avocaţii Dieac Law Office deţin o experienţă relevantă în domeniul Bancar & Finanţări şi oferă servicii de asistenţă juridică în legătură cu aspecte diverse precum:

 • asistenţă juridică în relaţia cu instituţiile de credit sau cu alt tip de creditori/debitori;
 • audit juridic privind obiectul finanţării (bunuri, proiecte, societăţi) sau al garanţiilor;
 • asistenţă juridică cu privire la operaţiuni factoring sau operaţiuni derivate;
 • redactare contracte de împrumut bilateral sau sindicalizat;
 • redactare contracte de leasing financiar şi operational;
 • redactare contracte de garanţie (ipotecă, gaj, garanţie corporativă, fidejusiune);
 • redactare contracte escrow;
 • asistenţă pe parcursul negocierilor în legătură cu documentele menţionate;
 • asistenţă în legătură cu îndeplinirea condiţiilor prealabile, precum şi a condiţiilor post-semnare;
 • emitere opinii juridice privind tranzacţiile încheiate;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în cursul soluţionării amiabile sau judecătoreşti a disputelor privind diverse tipuri de finanţări;
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică;

Avocații noștri desfășoară activități specifice în domeniul dreptului societar și oferă asistență juridică societăților civile, cu capital privat sau public, care își desfășoară activitatea în toate domeniile economice. Serviciile juridice oferite privesc următoarele aspecte:

 • înfiinţarea, organizarea și funcţionarea oricărui tip de societate şi a sediilor secundare (sucursală, punct de lucru);
 • cesiuni de părţi sociale/acţiuni, divizări, fuziuni și achiziţii;
 • aspecte privind guvernanţa corporativă, reprezentarea asociaţilor/acţionarilor, înţelegeri între asociaţi/acţionari, soluţionarea pe cale amiabilă a disputelor dintre asociaţi/acţionari;
 • aspecte privind reprezentarea societăţii/entităţii şi răspunderea organelor de conducere;
 • aspecte de finanţare corporativă;
 • orice aspecte legate de constituirea şi activitatea consorţiilor sau a asocierilor în participaţiune;
 • orice aspecte privind constituirea şi funcţionarea organizaţiilor non-profit;
 • redactare şi modificare documentelor societare, inclusiv documente de bune practici, de politică internă;
 • redactarea şi negocierea diferitelor tipuri de contracte (inclusiv cu elemente internaţionale);
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică.

Avocații Dieac Law Office acordă consultanță, asistență juridică și reprezentare în domeniul dreptului fiscal & vamal. Serviciile oferite privesc:

 • identificarea tratamentului fiscal (impozite, TVA, alte obligaţii fiscale) aferente unor situaţii, activităţi şi tranzacţii diverse;
 • analize juridice privind respectarea obligaţiilor fiscale şi identificarea potenţialelor aspecte problematice;
 • optimizare fiscală a diverselor tranzacţii şi/sau activităţi economice;
 • consultanţă privind tratamentul fiscal al planurilor de stimulare a angajaţilor (stock option plans);
 • consultanţă privind acizele şi obligaţii vamale;
 • asistenţă juridică în legătură cu inspecţia fiscală şi redactare documentaţie incidentă;
 • redactare şi susţinere contestaţii împotriva deciziilor de impunere fiscală;
 • asistenţă şi reprezentare juridică în legătură cu suspendarea executării obligaţiilor fiscale stabilite prin decizii de impunere sau alte acte administrativ-fiscale;
 • asistenţă şi reprezentare juridică în legătură cu recuperarea sumelor plătite în plus faţă de obligaţiile fiscale reale sau în urma unei impuneri realizate cu încălcarea prevederilor legale naţionale sau ale Uniunii Europene;
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică.

Avocații Dieac Law Office au dobândit o experiență semnificativă în domeniul tranzacțiilor imobiliare asupra cărora ne concentrăm să oferim o consiliere pragmatică extrem de utilă clienților care sunt implicați în astfel de tranzacții și investiții. Expertiza noastră privește aspecte precum:

 • vânzări şi achiziţii de imobile (comerciale, de birouri, rezidenţiale, terenuri construibile, agricole sau forestiere);
 • due diligence referitor la situația juridică a imobilului, inclusiv din perspectiva modul de reconstituire a dreptului de proprietate;
 • închiriere de imobile cu destinaţie comercială, logistică, de birouri sau rezidenţială (inclusiv sale and lease-back);
 • asistenţă juridică privind constituirea, utilizarea, încetarea dreptului de superficie şi a altor drepturi asupra imobilelor;
 • asistenţă juridică privind concesiuni sau darea în folosinţă a imobilelor proprietate publică;
 • asistenţă juridică privind restructurarea portofoliului imobiliar;
 • aspecte juridice privind planificarea şi dezvoltarea imobiliară, utilizarea terenului;
 • asistenţă juridică privind contractele de antrepriză şi subantrepriză, inclusiv FIDIC;
 • asistenţă juridică privind contracte de administrare a proprietăţii (property management);
 • asistenţă juridică în cadrul proiectelor de infrastructură şi alte proiecte complexe, inclusiv în cadrul achiziţiilor publice, concesiuni, parteneriate publice-private;
 • asistenţă juridică privind constituirea şi publicitatea garanţiilor imobiliare, asigurările de imobile, asigurările de titlu asupra imobilelor;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în cursul soluţionării amiabile sau judecătoreşti a disputelor privind diverse aspecte imobiliare (constatarea dreptului de proprietate, revendicare, acţiuni posesorii, acţiuni în grăniţuire, acţiuni de carte funciară, evacuări, etc.);
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică.

Avocații Dieac Law Office se bucură de o excelentă reputație în practica de Insolvență & Litigii conexe care este confirmată de proiectele gestionate cu succes în cauze dintre cele mai complexe. Serviciile oferite includ:

 • asistență juridică acordată clienților în vederea negocierii și semnării unor tranzacții, în scopul evitării deschiderii unei proceduri de insolvență, respectiv în procedurile de prevenire a insolvenței (mandat ad-hoc și concordat preventiv);
 • asistență juridică acordată clienților creditori în procedurile de insolvență în scopul recuperării creanței;
 • asistență juridică acordată clienților debitori în procedurile de insolvență în scopul adoptării și implementării unui plan de reorganizare: adoptarea și implementarea unui plan de reorganizare, asistarea în negocierile cu creditorii în vederea obținerii votului pentru aprobarea planului de reorganizare, renegocierea contractelor de credit, leasing, funizare de mărfuri în vederea creării premiselor pentru reorganizarea companiei, respectiv recuperarea creanțelor debitoarei insolvente;
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică.

Avocații Dieac Law Office au o bogată experiență în aria de practică Litigii & Arbitraj oferind servicii de asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor jurisdicționale naționale, comunitare și arbitrale. Serviciile juridice ca le oferim includ:

 • negocierea unor tranzacții în faza premergătoare inițierii litigiilor dar și în faza judecării lor;
 • reprezentarea în fața instanțelor civile și arbitrale în litigii cu mize financiare considerabile, stabilirea strategiilor de apărare, administrare de probatorii, punerea în executare a hotărârilor pronunțate;
 • reprezentarea în procedurile de executare silită a titlurilor executorii (contracte de leasing, credit, hotărâri judecătorești și arbitrale) în vederea recuperării creanțelor de la debitori;
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică

Experienţă

 •  achiziţii publice & concesiuni
 •  asigurări & piaţă de capital
 •  dreptul muncii & securităţii sociale
 •  aspecte de reglementare